การจัดอบรมออนไลน์ในยุค Social Distancing แบบนี้ หลายองค์กรอาจทำได้ยากด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ที่จะช่วยให้การจัดอบรมออนไลน์นั้นถูกลงได้ การที่ต้องจัดอบรมแบบออนไลน์ในยุค Social Distancing แบบนี้ หลายองค์กรอาจทำได้ยากด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ท่จี ะช่วยให้การจัดอบรมออนไลน์ถูกลงได้ ลดค่า e-Learning Software ก่อน สิ่งสำคัญในการจัด Online Training น่นั ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่ยังมีวิธีที่สามารถลดต้นทุนให้น้อยลงได้ ใช้แผนก IT ในออฟฟศิ ให้เปน็

Share

แม้ว่า พนักงานคือส่วนประกอบสําคัญขององค์กร แต่หลายองค์กรกลับหลงลืมการลงทุนพัฒนาพนักงาน ท้ังที่การลงทุน training พนักงานนั้น มีผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมาก มาดูกันเลย ว่าข้อดีจากการ training พนักงาน มีอะไรบ้าง ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กร การ training พนกั งานเป็น วิธีหนึ่งในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร . ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร ทั้งภายในและภายนอก การ training เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานมีความสามารถและความชำนาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ในการทำงานเปน็ ทีมพนักงานจะมีความเชื่อใจกันมากขึ้น และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย . ช่วยปลดล็อคศักยภาพพนักงานก้าวผ่านขีดจำกัด

Share