เมล็ดพันธุ์…หัวใจหลัก ของวิถีชีวิต การทำไร่หมุ่นเวียน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ