การสร้างความมั่นคงของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย